Smart Mobility. Dutch Reality. – het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als vertrouwd gezicht op de beursvloer

Overheden die hun krachten op 4 oktober jongstleden bundelden, een nieuw beleid voor Smart Mobility voor wegen en weggebruik, digitalisering van wegbeheerders, meer ADAS-gebruik onderweg, meer en betrouwbaardere data die ook nog eens goed beschermd is en nieuwe experimenteermogelijkheden voor geautomatiseerde voertuigen. Het doel is om hieraan in de komende vier jaar samen meer focus te brengen.


"Nederland is te klein voor versplintering, dus trekken we samen op. Als het gaat om nieuwe technologie maken we steeds vaker de stap van testen, naar toepassen in de praktijk. Daarbij staat de veiligheid altijd voorop."

Dit schreef minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat begin oktober in een brief aan de Tweede Kamer met als titel 'Smart Mobility. Dutch Reality.', waarin zij haar beleidsagenda voor Smart Mobility voor wegen en weggebruik toelichtte.

Meer impact, meer focus

We komen in een volgende fase in de Nederlandse aanpak van Smart Mobility: gericht op toepassing in de praktijk en gezamenlijk optrekken voor (nog) meer impact. Prioriteit krijgt onder meer het investeren in een toekomstbestendige infrastructuur en wegbeheer. Dat betekent dat alle wegen 'digitaal op orde' zijn, zodat slimme mobiliteitsdiensten - maar in de toekomst ook zelfrijdende auto's - de verkeerssituatie en geldende wetgeving kunnen begrijpen. Daarbij is een landelijke aanpak een vereiste, zodat oplossingen landelijk bruikbaar zijn en aansluiten bij internationale ontwikkelingen en toepassingen. En dat stelt hoge eisen aan levering van data, datakwaliteit en gezamenlijke standaarden. Duidelijke randvoorwaarden op het gebied van cybersecurity en privacy zijn een basisvereiste die voor ons allemaal geldt.

Deze en andere pijlers van de nieuwe beleidsagenda Smart Mobility staan centraal in de stand van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de beursvloer.

Hier opent minister Cora van Nieuwenhuizen rond 10.00 uur de Vakbeurs Mobiliteit, waarna zij aansluitend een uitgebreid bezoek zal brengen aan partijen op de beursvloer.

Met elkaar meer focus aanbrengen in Smart Mobility door op een aantal prioriteiten massa te maken, met concrete ambities. In de stand van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zien we die terugkomen: het 'digitaal op orde' krijgen van de weg, een 'toename van het gebruik van al bestaande slimme diensten' en natuurlijk de '7 regionale MaaS-pilots', waarin overheden onderling en samen met de markt, de krachten bundelen.

Verschillende thema's uit de beleidsagenda komen terug in de stand, met de digitaliseringsopgave als rode draad. Gezamenlijke overheden staan aan de lat om vooral hierin stappen te zetten. Met Talking Traffic hebben zij al laten zien de schouders te willen zetten onder data-ontsluiting en dit krijgt de komende periode een vervolg. Een zorgvuldige omgang met privacy en security maken hiervan uiteraard onderdeel van uit en dat zien we ook vooral op woensdag terug in het sessieprogramma, wat dan vooral in het teken staat van Talking Traffic en de iVRI's.Donderdag zijn er onder meer sessies over connectiviteit in mobiliteit (Delegated Act C-ITS), de Krachtenbundeling Smart Mobility en Talking Logistics, het logistieke samenwerkingsverband waarbij de kansen van connectiviteit en datagebruik voor de sector van transport en logistiek centraal staan.

Smart Mobility. Dutch Reality.

In de stand van IenW wordt het label van 'Smart Mobility. Dutch Reality.' verder geladen. Met dit gezamenlijke label willen publieke en private partijen Nederland in de komende jaren sterk positioneren op het gebied van Smart Mobility. Samen maken we Smart Mobility tot een 'Dutch Reality'.Met ruim 17 miljoen inwoners op zo'n 42.000 vierkante kilometer kunnen we ook niet anders. Uitdagingen op het gebied van verstedelijking, duurzaamheid en verkeersveiligheid vragen om een nuchtere aanpak en concrete actie en juist daar staan we als Nederland om bekend. Technologische ontwikkelingen gaan in een razend tempo. Met de combinatie van onze digitale infrastructuur en hoge mate van connectiviteit liggen er volop kansen.

Met dit nieuwe label willen we zowel het Nederlandse bedrijfsleven stevig positioneren met kennis, ervaring eninnovatiekracht als tegelijkertijd ook buitenlandse partijen van harte uitnodigen om juist in Nederland hun innovaties in de praktijk te beproeven en/of met Nederlandse bedrijven samen te werken. In de komende tijd komt u dit label dus steeds vaker tegen, onder andere bij Infratech 2019 in Ahoy en zeker ook tijdens ITS Europe 2019 in de Brainport regio. Doel is om tijdens dit internationale congres met onder andere demo's, presentaties en sessies onder de noemer van 'Smart Mobility. Dutch Reality.' extra kracht bij te zetten.

Meer informatie over de sessies van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vindt u hier.